The doctoral thesis of Justyna Pałys | Praca doktorska Justyny Pałys

"The thesis is a compendium of solutions investigating prospects for diagnosing breakthrough events or deficits in the history of states and societies on the basis of messages conveyed by street art. Findings it presents contribute to identification of reasons and trends in manifestations of social discontent as well as the impact of the state policy on development of the European street art in the context of social communication. The thesis depicts key social issues and related unrest reflected by works of street artists from selected European countries (the UK, Germany, Poland) set in the context of specific political and living conditions to present the picture of needs and discontent painted on walls. The dissertation mainly strives to diagnose key social issues in selected European countries showcased by messages of the socially engaged trend street art. Its discourse embraces street art as a vehicle influencing the public whose astute perspective and analysis contribute to identification of key social problems in countries from which discussed works have originated. The thesis presents pivotal social issues reflected by works of artists working in specific political, social and living conditions to reveal how and for what reason street art is painting the picture of needs and discontent in the streets. It also attempts to identify where street art - stretched between the extremes of non-conformism being its “founding idea” and commercialisation being the signum temporis - is going."

,,Rozprawa jest zbiorem rozważań dotyczących możliwości diagnozowania głównych wydarzeń czy deficytów w historii państw i społeczeństw na podstawie komunikatów niesionych przez street art. Ustalenia w niej zawarte pozwalają na poznanie przyczyn i kierunków ekspresji niezadowolenia społecznego oraz wpływu polityki państw na rozwój europejskiej sztuki ulicznej w kontekście komunikacji społecznej. Praca ukazuje główne problemy społeczne oraz związane z nimi niepokoje przedstawiane w pracach artystów ulicznych w wybranych państwach europejskich (Wielka Brytania, Niemcy, Polska), w konkretnych warunkach politycznych i bytowych. Tworzy obraz potrzeb i niezadowolenia malowany na murach.Głównym założeniem rozprawy jest możliwość diagnozy kluczowych problemów społecznych w wybranych państwach europejskich na podstawie komunikatów niesionych przez zaangażowany nurt street artu. Dyskurs opracowania ujmuje sztukę uliczną jako medium oddziałujące na publiczność, którego wnikliwy ogląd i analiza pomagają określić główne problemy społeczne w krajach, z których pochodzą jej wytwory. Rozprawa przedstawia newralgiczne kwestie społeczne odzwierciedlone w pracach artystów tworzących w konkretnych warunkach ustrojowych, społecznych i bytowych. Pokazuje, w jaki sposób i z jaką motywacją sztuka uliczna maluje na ulicach obraz potrzeb i niezadowolenia. Jest także próbą prognozy, w jakim kierunku zmierza rozwój sztuki ulicznej, rozpiętej między ekstremami nonkonformizmu jako swej „idei założycielskiej” i komercjalizacji jako signum temporis."
No comments:

Post a Comment